Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die www.cleanmeals.nl (hierna aangeduid als: “Clean Meals”) besteedt aan de samenstelling van de 21 dagen Clean Meals challenge en de Clean Meals an sich, is het mogelijk dat de informatie die op Clean Meals wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Resultaat per persoon verschillen en zijn niet te garanderen.

 

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van cleanmeals.nl, alsmede in de e-mails die door Clean Meals zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Clean Meals.

 

Clean Meals kan er niet voor instaan dat de informatie op cleanmeals.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Clean Meals sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de 21 dagen Clean Meals challenge en de Clean Meals an sich, of met de tijdelijke onmogelijkheid om cleanmeals.nl te kunnen raadplegen.

 

Clean Meals is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Clean Meals of door middel van cleanmeals.nl verkregen is.

Clean Meals garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

 

Aangezien Clean Meals geen invloed uitoefent op de informatie op cleanmeals.nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend geval.

Om deze reden adviseert Clean Meals de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via Clean Meals of cleanmeals.nl verkregen informatie.

 

De informatie op Clean Meals wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.