Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Afnemer:
Een ieder die de producten van Clean Meals afneemt.

Clean Meals:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clean Meals B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1391 JD) Abcoude aan de Hollandse Kade 21. BTW-nummer NL854193777B01

Contracten:
Alle door Afnemer of Leveranciers met Clean Meals afgesloten Contracten.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Clean Meals met een Afnemer of een Leverancier.

Leverancier:
Iedere (rechts-) persoon die producten aan Clean Meals levert.

Persoonsgegevens:
Alle gegevens verstrekt door Afnemer aan Clean Meals.

Producten:
Alle door Clean Meals ten behoeve van de Afnemer te leveren producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1
Een ieder die de producten van Clean Meals afneemt.

2.2
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clean Meals B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1391 JD) Abcoude aan de Hollandse Kade 21.

2.3
Alle door Afnemer of Leveranciers met Clean Meals afgesloten Contracten.

Artikel 3 – Garantie

3-1
Clean Meals garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde Producten. Deze garantie heeft geen betrekking op geleden directe of indirecte schade die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik en/of het te lang of ondeugdelijk bewaren van de door Clean Meals geleverde producten.

3-2
Clean Meals zal iedere bestelling van haar afnemers naar beste inzicht en vermogen verwerken c.q. laten bezorgen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3-3
Clean Meals zal alle bestellingen in geheel Nederland doen bezorgen en bij het verwerken van bestellingen van afnemers de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Afnemer in acht nemen.

3-4
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Clean Meals het recht om bij het verwerken van de bestellingen door afnemers derden in te zetten.

Artikel 4 – Abonnementen en aanbiedingen

4-1
Clean Meals zal iedere bestelling van haar afnemers naar beste inzicht en vermogen verwerken c.q. laten bezorgen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4-2
Indien Afnemer het abonnement als bedoeld in artikel 4.1 herroept, dan ontvangt Afnemer alle door Afnemer aan Clean Meals gedane betalingen retour. Afnemer is gehouden alle van Clean Meals ontvangen producten aan Clean Meals te retourneren en Afnemer is jegens Clean Meals uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van de producten als gevolg van gebruik van de producten. Deze waardevermindering zal door Clean Meals worden verrekend.

4-3
Clean Meals behoudt zich het recht voor om eventuele prijsveranderingen die zich voordoen in de periode nadat een abonnement is afgesloten aan de Afnemer door te berekenen.

4-4
Alle aanbiedingen van Clean Meals zijn geheel vrijblijvend en Clean Meals kan jegens een Afnemer niet verplicht worden om enige gecommuniceerde aanbieding gestand te doen.

4-5
Clean Meals biedt geen garanties omtrent de inhoud van de aanbiedingen die de Afnemer niet rechtstreeks van Clean Meals ontvangt. Afnemer erkent dat Clean Meals voor de inhoud van voornoemde aanbiedingen en de nakoming daarvan niet aansprakelijk is.

Artikel 5 – Abonnementen en aanbiedingen

5-1
De Overeenkomst tussen Afnemer en Clean Meals komt tot stand op het moment dat Afnemer alle verzochte informatie op het digitale bestelformulier heeft ingevuld en de akkoord functie heeft aangeklikt. Het door de Afnemer ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Clean Meals en Afnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.

5-2
Afnemer verleent door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden aan Clean Meals ondubbelzinnig toestemming om aan Afnemer aanbiedingen van Clean Meals per e-mail en anderszins toe te sturen.

5-3
Afnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Clean Meals aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Clean Meals worden verstrekt.

5-4
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Clean Meals zijn verstrekt, heeft Clean Meals het recht de uitvoering van de Overeenkomst met Afnemer op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens bij Afnemer in rekening te brengen.

5-5
Clean Meals biedt ten aanzien van de door haar gecommuniceerde levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Clean Meals.

Artikel 6 – Kwaliteit van de producten en diensten van Leverancier

6-1
De Leverancier garandeert dat de aan Clean Meals geleverde producten en/of verleende diensten van toereikende kwaliteit zijn en volledig voldoen aan hetgeen Clean Meals mag verwachten, alle eisen van overheidswege en/of alle overige normen en richtlijnen.

6-2
De Leverancier staat er jegens Clean Meals voor in dat de door Leverancier geleverde producten en/of verleende diensten vrij zijn van gebreken. De Leverancier is jegens Clean Meals aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan Clean Meals toekomend recht, zal de Leverancier ieder gebrek aan de geleverde producten en/of verleende diensten op eerste verzoek van Clean Meals® onverwijld kosteloos herstellen.

6-3
De Leverancier vrijwaart Clean Meals van alle aanspraken van Afnemers of derden die direct of indirect het gevolg moeten zijn van enig gebrek aan de door Leverancier geleverde producten en/of verleende diensten. Voorts vrijwaart Leverancier Clean Meals tegen alle aanspraken van derden die menen enig recht met betrekking tot de geleverde producten en/of verleende diensten te hebben en de Leverancier staat er jegens Clean Meals voor in, dat zij de geleverde producten en/of verleende diensten zonder enige belemmering kan verkopen.

Artikel 7 – Leveringstermijnen

7-1
De door Leverancier aan Clean Meals gecommuniceerde leveringstermijnen gelden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

7-2
Iedere leveringstermijn zoals vermeld in enige met een Afnemer gesloten Overeenkomst zal in ieder geval worden verlengd voor de duur van enige vertraging, indien de vertraging het gevolg is van onvoldoende medewerking aan het in ontvangst nemen van de producten van Clean Meals door Afnemer.

Artikel 8 – Prijzen en betalingen

8-1
De door Clean Meals weergegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting. De door Clean Meals aan de Afnemer door te berekenen verzendkosten worden door Clean Meals gespecificeerd en als zodanig aan de Afnemer gecommuniceerd.

8-2
De Afnemer zal gebruik maken van de bij de bestelling door Clean Meals gecommuniceerde betaalwijzen.

8-3
Betalingen door Clean Meals zijn eerst verschuldigd, nadat levering en een behoorlijke nakoming door Leverancier van haar verplichtingen heeft plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens en privacybeleid

9-1
Afnemer is zich bewust dat hij/zij door gebruik te maken van het bestelformulier bepaalde persoonsgegevens aan Clean Meals verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, geslacht en emailadres.

9-2
Indien de Afnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Afnemer aan Clean Meals toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Clean Meals. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Clean Meals gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Clean Meals zal alle data van de Afnemer op schriftelijk verzoek van Afnemer vernietigen.

Artikel 10 – Klachten

10-1
Klachten over de door Clean Meals geleverde producten (of verleende diensten) dienen door Afnemer binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de betreffende producten, schriftelijk aan Clean Meals te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Afnemer gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Clean Meals in staat is adequaat te reageren.

10-2
Indien een klacht naar het oordeel van Clean Meals gegrond is, zal Clean Meals door Afnemer in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende Producten nog eens te leveren. In het geval dat het alsnog leveren van Producten naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Clean Meals slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11-1
Clean Meals is niet aansprakelijk voor enige schade die de Afnemer lijdt als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11-2
Afnemer vrijwaart Clean Meals ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van Clean Meals als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11-3
In het geval dat Clean Meals aansprakelijk is voor door Afnemer geleden schade, is de schade die Clean Meals gehouden is te vergoeden nooit meer dan de waarde van de door Afnemer aangekochte Producten, waarvan het gebrek de oorzaak is geweest.

11-4
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Clean Meals en ieder ander van wiens hulp Clean Meals gebruik maakt bij de verlening van de Diensten.

11-5
De aansprakelijkheid voor de gebrekkige producten of diensten welke Clean Meals van een Leverancier heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de Leverancier Clean Meals effectief vrijwaart.

Artikel 12 – Overmacht

12-1
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Clean Meals redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Clean Meals verhinderen of beperken.

12-2
In het geval dat Clean Meals door overmacht wordt verhinderd de Producten geheel of gedeeltelijk te leveren, heeft Clean Meals het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Clean Meals gehouden is om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

Artikel 13 – Beëindiging

13-1
Clean Meals is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

  1. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Afnemer surséance van betaling aanvraagt;
  3. Afnemer onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
  4. Afnemer jegens Clean Meals niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.
13-2
Afnemer is verplicht om Clean Meals onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.1 sub d. voordoet, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Clean Meals direct opeisbaar.

Artikel 14 – Overdracht en plichten

Afnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clean Meals.

Artikel 15 – Wijzigingen algemene voorwaarde

15-1
Clean Meals behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

15-2
Indien Clean Meals de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Clean Meals de wijzigingen tijdig bekend maken via haar website en eventuele andere informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. De gewijzigde algemene voorwaarden treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16-1
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2014.

16-2
In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Clean Meals en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

16-3
Iedere rechtsverhouding met Clean Meals wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Afnemer of Leverancier met Clean Meals die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.